Prodaja stanova u Beogradu na lokacijama Djevdjelijska i Gostivarska

U toku 2018. godine GP “Zlatibor-gradnja Beograd” A.D. počinje sa realizacijom sopstvenih projekata izgradnje stambenih objekata na teritoriji grada Beograda. Prva lokacija za koju ćemo oglasiti prodaju stanova se nalazi na Zvezdari, u ulici Djevdjelijska br.17 a ubrzo zatim i sledeća lokacija na Voždovcu u ulici Gostivarska br. 64.

Stambeni objekat u ulici Djevdjelijska br.17

Objekat je lociran u Beogradu, na k.p. 3213/1 K.O. Zvezdara. Površina parcele iznosi 459,00 m². Parcela se nalazi u gradskom jezgru u kompaktnom bloku srednje gustine namenjenom stanovanju B8, zona 5.3 u Planu detaljne regulacije Bulevar kralja Aleksandra. Objekat će se nalaziti neposrednu uz ulicu Bulevara kralja Aleksandra i u blizini je Djeram pijace.

Objekat je funkcionalno je organizovan kao stambena zgrada – (kolektivno stanovanje) sa dvadeset dve nezavisne stambene jedinica i garažom u podrumu. Ulaz u garažu je sa jugoistočne strane objekta iz ul. Branka Krsmanovića strane a do garaže se pristupa rampom od 15% koja počinje od građevinske linije. Na parceli se predviđa 1 parking mesto, i to do ulice Branka Krsmanovića. Postoji jedan kolski ulaz na parcelu iz ul. Branka Krsmanovića i jedan pešački iz Đevđelijske ulice.

- Podrum: Organizovan kao garaža sa ukupno 21-im garažnim mestom, liftovsko-mašinskim jezgrom, stepenišnim prostorom, hodnikom, toplotnom podstanicom i zajedničkom prostorijom za smeštaj rekvizita za čišćenje zgrade- (ostava).

- Prizemlje: Organizovano kao četiri stambene jedinice, sa hodnikom, stepenišnim prostorom i liftom, tehničkom prostorijom i toplotnom podstanicom.

- 1.Sprat: Organizovan u četiri stambene jedinice, sa hodnikom, stepenišnim prostorom i liftom.

- 2.Sprat: Organizovan u četiri stambene jedinice, sa hodnikom, stepenišnim prostorom i liftom.

- 3.Sprat: Organizovan u četiri stambene jedinice, sa hodnikom, stepenišnim prostorom i liftom.

- 4.Sprat: Organizovan u četiri stambene jedinice, sa hodnikom, stepenišnim prostorom i liftom.

- Povučen sprat: Organizovan u dve stambene jedinice, sa hodnikom, stepenišnim prostorom i liftom.

Stanice lifta su od prizemlja do povučenog sprata.

Stambeni objekat u ulici Gostivarska br.64

Objekat je koncipiran kao slobodnostojeći stambeni objekat koji se kao takav uklapa u urbanu matricu susednih objekata. Pravougaoni oblik parcele nametnuo je longitudinalno pružanje objekta u dubinu sa otvaranjem glavne ulične i zadnje dvorišne fasade dok su bočne fasade odmaknuta od susednih parcela 250 cm.

Objekat je spratnosti Po+Pr+3. Podzemna etaža je namenjena stacioniranju vozila stanara, i tehničkim prostorijama. Na nivou prizemlja smeštene su tri stambene jedinice orijentisane ka zapadnoj, istočnoj i južnoj fasadi. U srednjem segmentu svih etaža pozicionirana je komunikaciona vertikala (putnički lift i stepenište) koja je kontinualna od najniže podrumske pa do poslednje etaže. Kolski prilaz podzemnim etažama je rešen prizemnom rampom nagiba 14.75 %, kojoj se pristupa kolskim koridorom sa Gostivarske ulice. Sve etaže od prizemlja pa do 3. sprata su namenjene stanovanju i projektovan je jedan tip etaže, sa tri stambene jedinice, što ukupo čini 12 stambenih jedinica.

PODZEMNI DEO OBJEKTA

Podzemni deo objekta čini 1 podzemna etaža, namenjena stacioniranju vozila na 12 PM standardnih dimenzija, ostvarenih putem park lift sistema za stacioniranje vozila (sistem WÖHR Parklift 405), sa kolskom komunikacijom za vozila. Pristup garaži je preko rampe nagiba 14.75 %, standardnih dimenzija kojoj se pristupa iz Gostivarske ulice.

Prizemlje

Gabarit prizemlja je bruto površine 214.91 m2 (obračun po SRPS-u). Pešački prilaz je ostvaren iz Gostivarske ulice, preko pešačkog pristupa. Pristup invalidima omogućen je preko lift platforme postavljene uz vertikalnu komunikaciju na prilazu do objekta. Svetla visina prizemlja iznosi 2.60 m. Komunikacija sa ostalim etažama je ostvarena preko centralno postavljene stepeništne i liftovske vertikale. Na nivou prizemlja, sa direktnim prilazom sa ulice, projektovana je rampa za pristup vozila u podrumsku etažu. Na etaži su organizovane tri stambene jedinice S1 (jednoiposoban, neto površine 46.18 m2), S2 (jednoioposoban, neto površine 45.84 m2), S3 (dvosoban, neto površine 52.63 m2).

1.sprat

Gabarit 1. sprata je bruto površine 226.32 m2 (obračun po SRPS-u). Pešačka veza sa svim nadzemnim i podzemnim etažama je ostvarena zajedničkom liftovskom i stepenišnom vertikalom. Svetla visina etaže iznosi 2,60 metra. Na etaži su organizovane 3 stambene jedinice. S4 (jednoiposoban, neto površine 54,09 m2), S5 (jednoiposoban, neto površine 51,05 m2), S6 (dvoiposoban, neto površine 59.01 m2).

2.sprat

Gabarit 2. sprata je bruto površine 226.32 m2 (obračun po SRPS-u). Pešačka veza sa svim nadzemnim i podzemnim etažama je ostvarena zajedničkom liftovskom i stepenišnom vertikalom. Svetla visina etaže iznosi 2.60 metra. Na etaži su organizovane 3 stambene jedinice. S7 (jednoiposoban, neto površine 54,09 m2), S8 (jednoiposoban, neto površine 51,05 m2), S9 (dvoiposoban, neto površine 59.01 m2).

3.sprat

Gabarit 3. sprata je bruto površine 226.32 m2 (obračun po SRPS-u). Pešačka veza sa svim nadzemnim i podzemnim etažama je ostvarena zajedničkom liftovskom i stepenišnom vertikalom. Svetla visina etaže iznosi 2.60 metra. Na etaži su organizovane 3 stambene jedinice. S10 (jednoiposoban, neto površine 54,09 m2), S11 (jednoiposoban, neto površine 51,05 m2), S12 (dvoiposoban, neto površine 59.01 m2).

Ukupan broj stambenih jedinica je 12 (dvanaest).

Komentari su zatvoreni.