Stambeno poslovni objekat u Bloku 1.6 naselje Kamendin, Zemun polje

Lokacija: ulica Akrobate Aleksića, Blok 1.6, Kamendin, Zemun polje
Objekat trenutno u izgradnji
Ukupno stanova: 176
Ukupne površine: 15.695 m2

GP ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD sa ponosom predstavlja novi projekat – socijalno neprofitni stambeni o

bjekat na GP-1 u bloku 1.6 u naselju Kamendin u Zemunu u investiciji GRADSKE UPRAVE GRADA BEOGRADA, AGENCIJE ZA INVESTICIJE.

TEHNIČKI OPIS

SOCIJALNO NEPROFITNI STAMBENI OBJEKAT na GP-1, u bloku 1.6, u naselju Kamendin u Zemunu

A. OPŠTI PODACI:

Investitor: Republika Srbija

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA

AGENCIJA ZA INVESTICIJE

Trg Nikole Pašića broj 6, Beograd

Mesto izgradnje: Građevinska parcela GP-1 na katastarskim parcelama 100/260 i 100/263 KO Zemun Polje u ulici Akrobate Aleksića, blok 1.6, Kamendin

B. OSNOV ZA IZRADU GLAVNOG ARHITEKTONSKOG PROJEKTA:

1. Osnov za izradu GLAVNOG arhitektonskog projekta je važeći Akt o urbanističkim uslovima za izgradnju stambenog objekta sa podzemnom garažom na građevinskoj parceli GP-1, koja je formirana na katastarskim parcelama 100/260 i 100/263 KO Zemun Polje, broj 350.31-163/08 od 26.05.2008. godine,

2. PROJEKTNI ZADATAK Investitora,

3. Usvojeno IDEJNO REŠENJE od 06.08.2009. godine broj 031-926/2009,

4. REŠENJE o ODOBRENJE ZA IZGRADNJU broj 3511-454/2009 od 19.01.2010. god. Izdato od strane GRADSKE UPRAVE GRADA BEOGRADA, Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Sektor za javne objekte od opšteg interesa i velike investicije.

V. PROJEKTOVANJE

Projekat je urađen u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji objekata (Sl.glasnik RS broj 47 od 05.05.2003. godine), važećom regulativom, zakonima i propisima o izradi tehničke dokumentacije u zgradarstvu, važećim standardima, odlukama i uredbama koji regulišu materiju projektovanja. Projekat je urađen u skladu sa projektnim zadatkom Investitora i Tehničkim uslovima koji su bili sastavni deo projektnog zadatka, usvojenim idejnim rešenjem i Odobenjem za izgradnju broj broj 3511-454/2009 od 19.01.2010. god.

G. GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKAT

GLAVNI arhitektonski projekat je urađen u skladu sa tačkama (B) i (V) sa sledećim poglavljima:

NAMENA, FUNKCIJA I KONCEPCIJA ZGRADE.

Aktom o urbanističkim uslovima predviđena je izgradnja

stambenog objekta sa sledećim parametrima.

PARAMETRI

Površina parcele 7804 m2
Spratnost objekta Pod+Pr+3+Pk
Površina pod objektom 2760 m2
Ukupna BRGP objekta 12938
Indeks izgrađenosti “I” 1.73
Stepen zauzetosti “Z” 35.37%
Odnos Stanovanje:Poslovanje 100%:0%
Broj lokala -
Broj stanova 176
Broj parking mesta 176
Objekat sadrži 8 (osam) lamela sa ukupno 176 stanova, sledeće strukture:
Jednosob. m2 Jednoipo. m2 Dvosobni m2 Dvoipos. m2 33 1258 33 1752 60 3314 50 3354 što odgovara zahtevima iz projektnog zadataka i ima 16 stanova više od zadatog.

INVALIDNA LICA

Prema uslovima iz projektnog zadatka potrebno je najmanje 3.5 % od ukupnog broja stanova prilagoditi potrebama invalidnih lica. Najpodesnija je lokacija u prizemlju zbog blagih rampi i izbegavanja vrata sa automatima za zatvaranje. Glavnim projektom je 6 stanova predviđeno za invalide i to je 3,75 % od zadanog broja. Sv

aka lamela ima pristup ulaznim vratima preko blagih rampi, tako da se i stanovi u ostalim lamelama mogu po potrebi koristiti za invalidna lica. U lameli 6 i lameli 8 su predviđena namenska 4 stana za invalida lica u kolicima gde je kupatilo posebno projektovano za invalide i sva vrata u stanu su širine 1 m radi lakšeg kretanja. Ova 4 stana imaju i poseban ulaz sa interfonom.

PODZEMNA GARAŽA

Usvojen je koncept odvojenih podzemnih garaža koje spadaju u male garaže odnosno imaju do 400 m2 površine a sve u skladu sa Pravilnikom o tehnički

m zahtevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozije (Sl.list SCG broj 4/2005 od 22.jula 2005.godine. Na taj način je izbegnuto formiranje velike blokovske garaže čija je instalacija za zaštitu od požara i eksplozije skuplja od cele građevinsko-zanatske cene za navedenu podzemnu garažu. Blokovska velika podzemna garaža obavezno ima odim- ljavanje i to sa najmanje dva odvojena sistema, sprinklersku instalaciju sa posebnom sprinklerskom st

anicom, protivpožarnu centralu sa posebnim el.napajanjem, dizel agregat i sve moguće senzore za ugljen-monoksid, ugljen dioksid i dim. Male garaže to nemaju, lakše se i bolje održavaju od strane stanara i vlasnika garaža a ne zahtevaju dežurno osoblje pored protivpožarne adresabilne centrale. Projektovane su 4 male podzemne garaže sa ukupno 80 mesta. Kako na spoljnim parking mestima ima ukupno 96 parking mesta to

je uslov iz Akta ispunjen da na svaki stan dođe najmanje jedno parking mesto. Rampe za navedene garaže omogućavaju kolski pristup svakom delu objekta a u skladu sa zahtevima iz Akta, a njihova dužina omogućava pad od 14% ili manji. Za invalidna lica je predviđeno 8 parking mesta na spoljnim parking mestima. Nalaze se pored rampi za garaže tako da imaju propisnu širinu.

SKLONIŠTE

GLAVNI arhitektonski projekat omogućava smeštaj skloništa u dvorištu bloka u skladu sa crtežom broj 3 “Osnova podruma, garaže i skloništa”. Prema uslovima predviđa se jedno mesto na 50 m2/BRGP što iznosi 300 mesta. Ulaz u sklonište sa 2h150 mesta je iz lamele 6 i lamele 8. Rezervni izlazi se nalaze u sredini dvorišta u budućem zelenilu. Sklonište je urađeno prema bližim uslovima i konsultacijama sa JUP “Urbanističkim zavodom Beograda”.

TEMELJENJE OBJEKTA

Osnova za izbor načina temeljenja objekta je projekat “Geotehnički uslovi izgradnje stambenog objekta na GP-1 u naselju Kamendin” urađen od strane “Geološkog instituta Srbije” decembra 2007. godine. Iz navedenog projekta zaključci su sledeći: Nivo podzemnih voda u novembru iznosio je od 4,9 do 6.4 m od površine terena i nalazi se u III horizontu pogrebene zemlje, odnosno od kote 78,0 do 79,0 mnv. Nivo vode je takav da ne ugrožava izvođenje iskopa objekta za objekte, pa će se iskopi izvoditi u suvom, osim mogućih pojava manje količine vode od površinskog proceđivanja. Preporučuje se da predmetni objekat bude fundiran na koti 82,45 mnv (ili niže) odnosno sve do kote 80,45. Usvojena kota iskopa za temeljenje objekta je 82,00 što je u proseku 2.5 metra od nivoa podzemnih voda. Najdublje se ukopavaju temelji skloništa. Temeljna AB ploča se postavlja na kotu 82,20 mnv nakon izrade tampona od nabijene zemlje i tampona od 10 cm mršavog betona. Debljina AB temeljne ploče je 40 cm.

KONSTRUKCIJA OBJEKTA

Vertikalne noseće elemente čine armirano-betonski zidovi, postavljeni u dva ortogonalna pravca, koji pored vertikalnog opterećenja prihvataju i horizontalne uticaje (od vetra i seizmičkih sila). Zidovi i platna su AB debljine 16 cm. Međuspratne tavanice su projektovane kao pune ploče, debljine 16 cm, koje se oslanjaju na sistem AB zidova. U fasadnim ravnima projektovane su i armirano betonske grede, čija je uloga da težinu fasade prebace do oslonačkih elemenata. Fundiranje objekta je na temeljnoj ploči, debljine 40 cm, u sloju lesa. Iskop za suterenske, podrumske prostorije i garažu ne zahteva bezbeđenje susednih objekata. Stepenište u objektu je rešeno kao kolenasto, armirano -betonsko i vezano je za AB okno lifta i AB platna oko stepeništa u sva 4 pravca. Ovakva konstrukcija omogućava fleksibilno rešenjavanje promena u pregradnim zidovima stanova i oblikovanje nove organizacije prostora u stanu. Osnovni objekat bloka su 8 lamela koje su međusobno odvojene dilatacijama na dužini od od oko 21 m. Podzemna garaža se ne nalazi u objektima nego je izmeštena u dvorište tako da se noseća struktura po spratovima i prizemlju prenosi na suteren bez promena što znatno doprinosi čvrstini i stabilnosti konstrukcije. Podzemna garaža je iste konstrukcije kao i objekat s tim da je gornja AB ploča ojačana pregradnim zidovima u garaži tako da može da podnese teret protivpožarnog vozila na protivpožanom putu u dvorištu bloka.

MATERIJALIZACIJA OBJEKTA I OBRADE:

Fasada: Fasadni zidovi su sendvič zidovi, giter blok prema prostoriji i puna opeka na fasadnoj strani. Između se nalazi termoizolacija od tvrde mineralne vune debljine 5 cm a sve u skladu sa elaboratom o građevinskoj fizici objekta i detaljima u prilogu projekta. Fasada je malterisana i bojena prema RAL karti u prilogu projekta. Fasada na delu podruma je od veštačkog kamena. Monotonost fasadnih ravni je sprečena arhitektonskim zahvatima na fasadi i dvorištu. Staklene površine su određene u minimalnoj veličini prema odgovarajućim propisima. Za svaki objekat je predviđena rampa za invalide sa minimalnim padom i položajem koji je mogao da se zaštiti od padavina (kiša ili sneg). Krovni pokrivač je od čeličnog TR lima u boji prema RAL karti u prilogu. Sve opšivke na krovu, oluci i ostali limarski radovi se izvode u skladu sa fabričkim detaljima koji su predviđeni za navedeni čelični TR lim.

Izolacija: Termoizolacija Svi fasadni zidovi su sendvič zidovi opisani u prethodnoj tački. Osnovni izabrani termoizolacioni materijal je tvrda mineralna vuna. Za fasadne zidove je debljine 5 cm i 9 cm, zavisno od tipova fasadnih zidova. Podrum je izolovan na plafonu ploče prizemlja tvrdom mineralnom vunom 3 cm, koja se pre malterisanja učvršćuje armaturnom mrežom kao rabicom. Svaka termoizolacija ima poseban sloj za parnu branu prema unutrašnjosti prostora. Temeljna ploča ima tvrdi stiropor debljine 2 cm na podu. podruma. Krov se posebno detaljno izoluje sa tri sloja tvrde mineralne vune debljine 4 cm sa ukrštanjem u pravcima i obezbeđenjem od klizanja postavljanjem poprečnih drvenih gredica dimenzija 10h8 cm, što se vidi na crtežu krovne konstrukcije. Sloj krova je projektovan sa prostorom od 2 cm preko koga se cela kontrukcija provetrava Svi hladni termički mostovi na AB konstrukciji se štite tarolit izolacijom od 3 cm koja se montira i povezuje istovremeno kada se rade i armirano betonske ploče. Montažu drvenih prozora treba uraditi prema detalju u prilogu, uz napomenu da kutija za eslinger roletne mora da bude izolovana poliuretanom minimalno 3 cm po celom obimu.

Zvučna izolacija Zvučna izolacija je predviđena na svim podovima u vidu tvrdog stiropora debljine 2 cm u takozvanom plivajućem podu tj. bez dodirivanja ravnajućeg sloja košuljice sa spoljnim obodnim zidovima prostorije. Projekat je zvučne zaštite je urađen u svemu prema elaboratu građevinske fizike. Posebno je zvučno izolovana trafo stanica kao i toplotna podstanica, što se vidi iz priložene grafičke dokumentacije. Izolovani su svi zidovi i plafoni trafo stanice i toplotne podstanice sa 3 cm tvrde mineralne vune. U glavnom stepeništu je predviđena zvučna i delimična termička izolacija slojem od 3cm tvrde mineralne vune.

Hidroizolacija Na celoj površini temeljne ploče je predviđena hidroizolacija hidroizolacija kondorom debljine 4 mm, sa obaveznom prethodnom pripremom i detaljnim premazom tečnim bitu- menom u dva sloja. Hidroizolacija se radi na završenom i osušenom sloju mršavag betona koji prethodi izradi temeljne ploče. Preko hidroizolacije se radi zaštitni sloj od 5 cm betona. Hidroizolacija se bez prekida vodi uz fasadni zid podruma do ploče prizemlja. Na bočnim zidovima za sve lamele, garaže i sklonište hidroizolacije se štiti punom opekom koja se zida na 6 cm po celoj obimnoj površini bez prekida. Posebna hidroizolacija se predviđa u trafo stanici u lameli 1. Predviđena je izrada kompletne hidroizolacije sa soklom od minimalno 20 cm za svaki mokri čvor (kuparilo, VC, veš mašine i sl.) Posebno se detaljno vrši hidroizolacija temeljne jame liftovskog okna koje se ukopava 1,5 m u odnosu na kotu temeljne ploče. Na krovu je predviđena posebna hidroizolacija koja se polaže na daščanu podlogu prema detaljima u prilogu projekta.

Stolarija: Spoljna stolarija Prema projektnom zadatku predviđena je ugradnja spoljne čamove stolarije u Euro standardu Posebnu pažnju treba obraditi o stanju drveta pre izrade a posebno na vlažnost i kvalitet da bi se izbeglo kasnije krivljenje prozora, loše zaptivanje i problemi sa grejanjem. Obavezna je tzv. suva montaža spoljnih prozora i vrata pomoću slepih drvenih štokova pri čemu se tehnologija mora detaljno usaglasiti sa izabranim izvođačem. Svi prozori i vrata moraju da imaju ateste o kvaltetu i zatpitvenosti, što se potvrđuje završnim ispitivanjem na nepropusnost u skladu sa zahtevima za Tehnički prijem objekta, kao i obaveznom ispitivanju koje propisuju Beogradske elektrane kao isporučilac toplotne energije. Ispitivanja rade firme i instituti koji su za takvu vrstu merenja registrovani i atestirani. Prozori i balkonska vrata su zastakljeni termoizolacionim staklom (4+12+4 mm). Bojeni su osnovnom bojom na uljanoj bazi sa pripremom i završno bojeni uljanom bojom bez visokog sjaja dva puta. Stolarija mora biti snabdevena kvalitenim okovom domaće proizvodnje Svi fasadni otvori imaju eslinger PVC roletne sa termo izolovanim kutijama i propisnim gubicima toplote usled procepa roletne.

Unutrašnja stolarija Unutrašnja vrata su duplo šperovana (šper pločom) i po potrebi delimično zastakljena Boje se osnovnom bojom na uljanoj bazi sa prethodnom pripremom i završno boje uljanom. bojom bez visokog sjaja dva puta. Okov je čelični hromirani domaće proizvodnje i običnim ključem. Ulazna vrata u stan su istog tipa samo su ispunjena panelom od drveta, imaju špijunku i elzet cilindar bravu. Predviđena je ugradnja prestrujnih rešetki na vratima prostorija koja imaju prinudnu ventilaciju. Za ostave u podrumu je predviđena izrada vrata od drvenih letvi 5h3 cm koje se uklapaju u pregrade između podruma koje se rade od istog materijala. Vrata imaju šarke i okov koji omogućava montažu katanca koje kupuje svaki stanar posebno. Vrata na kućnom savetu i sušionici se montiraju sa elzet bravom.

Bravarija: Crna bravarija: Predviđena je izradu ograda terasa, balkona i lođa, prozora na podrumima, vrata za izlaz na krov objekta, vrata na toplotnoj podstanci i trafo stanici. Svi otvori u sklništu su crna bravarija koja se radi i boji prema uslovima koji važe za montažu vrata i ostalih otvora u skloništu. Bravarija se radi od odgovarajućih hladno vučenih čeličnih profila koji se prethodno čiste, odmašćuju, premazuju antirostom i jednim premazom osnovnom bojom na uljanoj bazi. Finalno se boje dva puta bojom u RAL-u prema projektu bojom na uljanoj bazi. Visina ograde način ankerisanja i sl. u svemu prema detaljima u projektu, pravilima struke, propisima i normativima. Od čeličnih profila se izrađuju i svi rukohvati na ulaznim i spoljašnim stepeništima kao i ograde na rampama za invalide.

Protivpožarna vrata: Predviđena je ugradnja protivpožarnih vrata na svim sektorima i prostorijama koje su predviđene za protivpožarno odvajanje od ostalih prostora. To su PP vrata na ulazu u podrum svake lamele, na ulazu u garažu u lamelama 2,3,6 i 8, na ulazu u prostorije DEA (dizel električnog agregata), prostora APA uređaja, pomoćne ulaze u podrume preko rampi za garaže u lameli 6 i lameli 8, kao i na svakoj lift kućici u svakoj lameli. Svaka PP vrata imaju mehanizam za zatvaranje sa automatom i vatro otpornost prema požarnom opterećenju prostora. Svaka PP vrata imaju poseban atest sa brojem kojim se potvrđuju navedene osobine koje se traže projektom.

Aluminijumska bravarija: Predviđena je aluminijumska bravarija za sva ulazna vrata u lamele. Od istog materijala su i vetrobrani na ulazima. Profili su obavezno sa termoprekidom zastakljeni termo- izolacionim sigurnosnim staklom u propisanoj visini. Boja je natur aluminijum.

Limarija: Projektom je predviđena zaštita svih slabih mesta na objektu limom odgovarjućeg kvaliteta i boje. To se posebno odnosi na opšivke na krove koje se rade u skladu sa fabričkim upustivima koja važe za TR lim, kao i fazonske komade za isti tip. Prozorske okapnice, uvale, prelomne ravni, horizontalne i vertikalne dilatacije, opšivke dimnjaka i svih otvora na krovu, olučne horizontale i vertikale, završetak svih lođa i terasa izvesti od pocinkovanog lima propisane debljine koji se boji prema datom RAL-u.

UNUTRAŠNJA OBRADA

Podovi: U svim sobama, trpezarijama i degažmanima je predviđen hrastov lamelni parket 2. klase završno lakiran. Po ivicama je predviđena klasična jednostavna hrastova parket lajsna. U predsoblju je predviđena ugradnja istog lamelnog parketa kao i u sobama. U kuhinjama, kupatilima i toaletima i ostavama predviđen je pod od keramičkih pločica domaće proizvodnje 2. klase. Podovi lođa i terasa su od neklizajućih podnih keramičkih pločica otpornih na niske temperature domaće proizvodnje 2. klase. Podovi na ulazu, vetrobranima i hodnicima su od neklizajućih podnih granitnih pločica 2. klase. U stepenišnom prostoru su od neklizajućih domaćih keramičkih pločica 2. klase. U svim prostorima sa keramičkim pločicama obavezna je sokla od minimalno 10 cm od istog materijala kao i pod. Na sastavu dva različita poda predviđeni su pragovi odnosno aluminijumske lajsne za različite materijale na podu. Sva keramika koja se ugrađuje je domaće proizvodnje. Podovi u stanarskim ostavama u podrumu, tehničkim prostorijama i hodnicima podruma uraditi u cementnoj košuljici obrađenoj do crnog sjaja. Pod u garažama je cementna košuljica ojačana odgovarajućom armaturnom mrežom prema nameni, obrađena do crnog sjaja i sa izvedenim padom ka drenažnoj jami sa drenažnom pumpom.

Zidovi: Pregradni zidovi su izvedeni pregradnim blokovima ili opekom 12 cm. Svi pregradni zidovi imaju armirano betonski horizontalni serklaž iznad vrata propisne debljine i dimenzija armature. Oko vrata obavezno izvesti armirano betonski serklaž koji vezati za horizontalni iz prethodnog stava i za armirano betonsku ploču na podu. Deo drvene građe prilikom betoni- ranje zadržati kao slepe štokove na koje se montiraju duplo šperovana vrata suvim načinom montiranja. Oko vrata staviti jednostavne prekrivne lajsne sa obe strane. U kuhinjama zidove obložiti keramičkim pločicama do visine od 160 cm u delu gde se nalaze kuhinjski elementi. U kupatilima i toaletima zidove obložiti keramičkim pločicama domaće proizvodnje po celoj visini. Sva keramika koja se ugrađuje je domaće proizvodnje 2. klase. U stanovima svi zidani zidovi su malterisani produžnim malterom, gletovani dva puta i bojeni poludisperzivnom bojom. Betonski zidovi se izlivaju u glatkoj oplati, gletuju i boje poludisperzivnom bojom. Zidovi ulaza, vetrobrana i stepenišnog prostora se malterišu dva puta gletuju i boje poludisperzivnom bojom. Ulaz i vetrobran se boje masnom bojom do visine od 1,5 m od poda. U sušionicama, stanarskim ostavama i tehničkim prostorijama i garažama zidove obojiti belom poludisperzijom dva puta bez prethodnog gletovanja. Stanarske ostave su izdeljene tesarskim pregradama od letvi 5h3 cm na visini od 2,0 m.

Plafoni: Plafoni u stambenim prostorijama, ulazima, vetrobranima i stepenišnom prostoru gletovati dva puta i bojiti poludisperzivnom bojom. Plafoni i ostale betonske površine se ne malterišu. Izuzetak je jedino plafon u podrumu koji ima izolaciju od tvrde min. vune kao toplotne izolacije između negrejanog podruma i grejanog prizemlja. On se malteriše, perdaši i dva puta boji poludisperzivnom bojom bez gletovanja. Plafoni u garažama, skloništu i podrumima se ne gletuju, već se samo dva puta boje poludisperzivnom bojom.

Obeležavanje: Ulazni prostor opremiti sandučićima za poštu sa bravicom i oznakom stana. Jasnim oznakama su obeleženi spratovi kao i brojevi stanova. Svaka stambena jedinica ima priključak za dimnjak u blizini dnevnog boravka. Priključak je uvek 0,5 m od plafona. Svaka dimnjačka cev se čisti u podrumu i ima vratanca za tu namenu. Ventilacioni kanali za kuhinje su predfabrikovanog tipa. Priključenje na kuhinjski kanal je obavezno preko kuhinjske nape koju nabavlja vlasnik ili korisnik stana. Ventilacioni kanal za kupatila, VC-e i sl se zidaju od pregradne šuplje ili pune opeke na kant (6 cm). Iz svakog kupatila ili VC-a se vodi posebna PVC cev f 110 koja se vodi do krova. Ukupo za jednu prosečnu vertikalu imamo 5 ventilacionih PVC cevi. Ventilacija se obavlja putem PVC ventilatora koji se nalazi u svakom kupatilu i pali se preko prekidača za svetlo.

D INFRASTRUKTURA

TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE GREJANJA

I VENTILACIJE

Svi objekti u bloku se greju na sistem daljinskog grejanja sa parametrima prema uslovima “Beogradskih elektrana”. Toplotna podstanica je izmenjivačkog tipa i smeštena je u LAMELI 4 na strani prolaza ka dvorištu bloka. Predviđena je samo jedna toplotna podstanica koja greje ceo blok. Grejanje je radijatorsko, dvocevno sa sistemom za merenje utroška toplote a u skladu sa izdatim uslovima. Toplotna snaga za ceo blok je 1296 KW. Prostor podzemnih malih garaža ima prinudnu ventilaciju a ako rezerva predviđa se i stalna prirodna ventilacija. Za sklonište se predviđa ventilacija u skladu sa propisima koji važe za tu vrstu objekata.

ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE JAKE

I SLABE STRUJE

Svi objekti u bloku se priključuju na buduću trafo stanicu koja je smeštena u LAMELI 1 na strani prolaza ka dvorištu bloka. Trafo stanica je 630 kVA sa 10 izvoda. Svaka lamela se iz trafo stanice priključuje preko svog KPK priključka koji se nalazi na fasadi pored svakog ulaza u lamelu. Na istom mesto se na svakoj lameli nalazi i poseban KPK za lift. Svaka lamela ima svoj GRO u kome se nalaze brojila za svaki stan, opštu potrošnju lift i garažu. Spoljne osvetljenje je predviđeno na uličnom i dvorišnom delu bloka. Telefonska instalacija se za svaku lamelu izvodi preko ormana koji je smešten u glavnom hodniku na ulazu u lamelu. Centralna antenska instalacija se predviđa za svaku lamelu posebno. Svaka lamela ima svoj interfon.

INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE

Za svaku lamelu se predviđa posebni priključak na vodovodnu instalaciju u posebnoj betonskoj komori prema uslovima BVK. Komore se nalaze unutar regulacione linije. Vodomeri se predviđaju za stanove, hidrantsku mrežu i opštu potrošnju. Lamela 4 ima vodomer za toplotnu podstanicu, dok lamele 6 i 8 imaju vodomere i za sklonište Svaka lamela ima i svoj glavni revizioni šaht za kanalizaciju koji se nalazi unutar regulacione linije u zelenom pojasu.

LIFTOVI

Svaka lamela ima svoj lift, klasičnog tipa sa lift kućicom u potkrovlju objekata. Nosivost liftova je 630 kg. Lift kućica je propisno opremljena PP vratima, prozorom za ventilaciju i osvetljenje u svemu prema tehničkim zahtevima liftovske opreme.

Komentari su zatvoreni.