Objekat socijalnog stanovanja u naselju Ovča

Novi kompleks je formiran od dve osnovne podceline i to: stambene, koja zauzima zapadni deo lokacije i dela na istočnoj strani gde je smeštena škola, dečija ustanova i pojedini sportski tereni. Na krajnjem jugoistoku parcele locirano je postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Stambena zona pored osnovnih, smeštajnih namena, ima i centralne sadržaje koji obuhvataju sadržaje socijalne zaštite i prodajno-poslovne lokale. Stambeni objekti imaju spratnost Su+P+3+Ps(Pk), odnosno Su+P+4 i organizovani su u sistemima: jednotrakt, galerijski i lamela sa centralnim jezgrom. Stambeni sadržaji su organizovani u četiri grupacije  pri čemu se sklopovi razvijaju po osi sever-jug, a promena pravca naznačava i promenu morfologije sklopova. Položaji objekata na lokaciji su u funkciji klimatskog komfora -blago zakošenje linearnih traktova u odnosu na pravce sveta i glavne vetrove, stvara uslove da se umanje nepovoljni uticaji orijentacije, a da se optimalno iskoriste njene povoljnosti. Stambene jedinice su raspoređene u odnosu na zahtevanu strukturu i potrebu da se u arhitektonskom oblikovanju osnovnih volumena izbegne ponavljanje. Četiri stambene grupacije mrežom kolskih saobraćajnica formiraju dve celine.

Prostorna težišta kompleksa su kontaktne zone između grupacija i trg na severnoj strani kompleksa koji su rešeni kao pešačke površine koje koncentrišu sadržaje usluga, trgovine i socijalnog staranja.

Kompleks sadrži socijalne stanove i stanove solidarnosti. Svi stanovi solidarnosti su koncentrisani u grupaciji 1, dok su u svim ostalim grupacijama socijalni stanovi.

Kolski pristup lokaciji se nalazi na severnoj strani kompleksa. Motorni saobraćaj se razvija obodom lokacije sa središnom veznom trasom. Dve pešačke zone se nalaze na kontaktu stambenih grupacija. Nasipanjem parcele spoljne površine – pešačke, kolske, zelene i rekreativne – izdižu se na nivo pristupne saobraćajnice.

Pristupi objektima su rešeni kombinovano: stepeništima i pešačkim rampama radi lakše pristupačnosti svim kategorijama korisnika.

Protivpožarni putevi se prostiru između objekata. Naznačeni su odgovarajućim elementima i obrađeni odgovarajućom kolovoznom konstrukcijom.

Izgradnja stambenih objekata 2a, 2b, 2c i 2d  vršiće se na kat.parceli br. 3672/3 KO Ovča, površine 74.781m2 u okviru grupacije 2- II faza.

Pristup objektu predviđen je sa obodnih saobraćajnica SAO 1 i SAO 4 na zapadnoj odnosno južnoj strani. Uz ove saobraćajnice obezbeđena su potrebna parking mesta. Sa istočne strane objekat je omeđen unutarblokovskim protivpožarnim putem, a sa severne pešačkom zonom koja povezuje saobraćajnice SAO 1 i SAO 2.

Objekat ja podignut na plato kojim se obezbeđuje distanciranje stambenih jedinica u prizemlju od pogleda prolaznika i direktnog kontakta sa javnim površinama. Kota poda prizemlja (73.52mnv) određena je na 0.90m , odnosno 1.12m  iznad trotoara sa stane saobraćajnice SAO 1. Savladavanje ove visinske razlike omogućeno je prilaznim stepeništima. Pristup sa unutarblokovskog protivpožarnog puta omogućen je rampama obezbeđujući time nesmetano kretanje lica sa posebnim potrebama i spoljašnjim stepeništem.

Komentari su zatvoreni.