Objekat socijalnog stanovanja u naselju Kamendin, Zemun polje

GP “Zlatibor-gradnja Beograd” A.D. otpočela je gradnju kompleksa objekata socijalnog stanovanja u Kamendinu, lokacija 1.7, ul. Akrobate Aleksića ukupne kvadrature 22.941,45 m2. Završetak objekata je planiran za mart 2019. godine.

URBANISTIČKO REŠENjE

Urbanistička dispozicija projektovanog kompleksa objekta socijalnog i pristupačnog stanovanja  u Kamendinu u velikoj meri je uslovljena formom parcele, definisanim urbanističkim  parametrima  i  projektnim  zadatkom.  Objekat  je  sastavljen  od  pet lamela,  povezanih  u neprekinuti  niz.  Spratnost  objekata  je  Su+P+2+Pk.  Pristup kompleksu je sa ul. Akrobate Aleksića.

Objekti su postavljeni na građevinsku liniju definisanu u centralnom delu parcele, dok se u severozapadnom delu lamela L1 smiče ka ulici Akrobate Aleksića, kako bi se i jugozapadnom delu formirao polujavni prostor za okupljanje i druženje stanara i igru dece. Sa jugozapadne strane objekata uvedena je pešačka komunikacija koja povezuje zajednički prostor stanara sa ostatkom kompleka i javnim površinama.

U prostoru između ul. Akrobate Aleksića i objekta formiran je parking kapaciteta 13 parking mesta (7 standardnih i 6 za lica sa posebnim potrebama), tampon zona zelenila i polujavnih prostora za okupljanje i druženje stanara , kao i četiri punkta sa po 4 kontejnera za odlaganje smeća. Na odgovarajućim  pozicijama  na  spojevima  lamela  predviđeni  su pešački  prodori  – pasaži koji povezuju i funkcionalno objedinjuju kompleks.

Osim predviđenih mesta za parkiranje na parceli, parkiranje je predviđeno i u podzemnoj  garaži  kapaciteta  178 parking  mesta od kojih je 13 za lica sa posebnim potrebama.  Prilaz  garaži  je iz ul. Akrobate Aleksića, preko dve rampe nagiba 15% koje nisu natkrivene, tako da je predviđeno je grejanje rampi kao zaštita od zaleđivanja. Smeštanjem  najvećeg broja (oko 92%) parking mesta u podzemnu garažu oslobođen je značajan prostor u parteru za zelenilo (ostvareno je čak 23,23% površine pod zelenilom u direktnom kontaktu sa tlom), kao i druge sadržaje.

Deo partera, sa jugozapadne strane iskorišćen je za formiranje privatnih dvorišta – bašti stanova u prizemlju, kako bi se dodatno unapredio kvalitet stanovanja i donekle se približio porodičnoj kući.

Tabela 1a
ODNOS KVADRATURE STAMBENOG PROSTORA I BRUTO POVRŠINE OBJEKTA PO LAMELAMA
lamela L1 L2 L3 L4 L5 UKUPNO
neto STAMBENI PROSTOR

1553,23

3060,19

2966,84

2015,06

2381,98

11977,3

PROCENAT u odnosu na bruto površinu

45,51%

53,65%

56,12%

49,92%

52,91%

52,21%

BRUTO POVRŠINA

3412,68

5703,54

5286,59

4036,62

4502,02

22941,45

FUNKCIJA

Namena projektovanog kompleksa je isključivo stambena, bez javnih sadržaja. Relativno uska a izdužena forma parcele u velikoj meri je diktirala i funkcionalno rešenje kompleksa.  Kompleks  je  sastavljen  iz  pet  lamela,  koje  su  međusobno  povezane  i formiraju neprekinuti niz. Na ovaj način formirana je maksimalna širina fasadnog fronta sa optimalnim vizurama i orijentacijama  koje su iskorišćene za osvetljenje prostorija za boravak, uz mogućnost smeštanja zahtevanog broja stambenih jedinica. Pri tome je bilo neophodno obezbediti i adekvatan broj parking mesta, pri čemu je mali  raspoloživi  slobodni  prostor  na parceli  uslovio  njihovo  pozicioniranje  u sklopu  podzemne  garaže.  Poseban  projektantski   izazov  bio  je  kombinovati   dva međusobno konstruktivno nekompatibilna sadržaja – stanovanje i parkiranje.

U tom smislu formirane su tipske stambene jedinice za sve tražene strukture stanova, rešene u sklopu dva osnovna konstruktivna modula od 720 i 510cm, koji su adekvatni i za funkciju parkiranja u sklopu podzemne garaže. Ovaj princip omogućio je optimalno, najracionalnije rešenje parkiranja u podzemnoj garaži, ali u isto vreme i veliku fleksibilnost i mogućnost kombinovanja stambenih jedinica, kako bi se ostvarila tražena struktura stanova.

Komentari su zatvoreni.