Stambeno poslovni objekat C3, u naselju Dr. Ivana Ribara, Novi Beograd

Lokacija: naselje Dr.Ivana Ribara na Novom Beogradu
Objekat završen.
Ukupne površine: 8.136 m2

Tehnički opis konstrukcije – Objekat C3 … lamele C3.1, C3.2 i C3.3

Objekat C3 se sastoji od tri lam

ele i to C3.1, C3.2 i C3.3 – iz programa socijalnih stanova. One su spratnosti Po+Pr+4+Pot i dilatacionim razdelnicama od D = 10cm su odvojene jedna od druge. Lamela C3.1 je u osnovi pravougaonog oblika, dimenzija 19.2 x 12.6m i osnovnog osovinskog rastera od 4 x 4.8m u „X” pravcu (osovine 1 – 5) a 2 x 4.8m i 3m u “Y” pravcu (osovine B,D,E iG). Lamela C3.2 je u osnovi nepravilnog oblika, max dimenzija 39.6 x 15.6m i osnovnog osovinskog rastera od 7 h 4.8m i 2 h 3.0m u „X” pravcu (osovine 5’ – 14) a 3 h 3.0m i 2.7; 2.1 i 1.8m u “Y” ravcu (osovine A – G). Lamela C3.3 je u osnovi nepravilnog oblika, max dimenzija 39.6 x 15.6m i osnovnog osovinskog rastera od 7 h 4.8m i 2 h 3.0m u „X” pravcu (osovine 14’ – 23) a 3 h 3.0m i 2.7; 2.1 i 1.8m u “Y” pravcu (osovine A – G).

U podrumskom delu objekta su stanarske ostave i tehničke prostorije (lamele C3.1 i C3.2) a u lameli C3.3 u podrumskom delu je i sklonište na jednom delu a na ostalim etažama je stambeni prostor.

Krovna konstrukcija: krov na dve “vode“ pod nagibom od 30o prema horizontali. Između krajnjih osovina je projektovana drvena krovna konstrukcija,na kosoj A.B. ploči iznad potkrovlja, a između srednjih osovina je drvena krovna konstrukcija iznad ravne A.B. ploče potkrovlja (ploča tavana). Drvena krovna konstrukcija je od četinara II klase. Rogovi su dimenzija 10/14cm i preko venčanica, slemenjače i drvenih stubova se oslanjaju na A.B. tavansku ploču (A.B. ploča iznad potkrovlja). Između krajnjih osovina je projektovana A.B. livena kosa ploča, a između srednjih osovina ravna ploča debljine 16cm. Krovni pokrivač je lim sa termo i hidroizolacijom sa ventilisanim prostorom na drvenoj podkonstrukciji koja naleže na noseću konstrukciju. Na delu drvene krovne konstrukcije krovni pokrivač je takođe ravan lim na daščanoj oplati preko koje je postavljena ter hartija.

Međuspratna konstrukcija je A.B. livena ploča na licu mesta, debljine dp = 16 cm. Osim ploče iznad skloništa (sklonište predmet zasebne projektne dokumentacije) koja je debljine 40 cm. Ni jedan noseći A.B. zid ne „polazi“ sa gornje ploče skloništa.

Ploča prizemlja:
- na delu van gabarita skloništa ploča je kao i sve ostale međuspratne konstrukcije debljine 16cm i oslanja se na projektovane vertikalne elemente.
- na delu iznad gornje ploče skloništa projektovana je lako armirana betonska ploča debljine 10cm („ploča na tlu“).

Lakoarmiranu ploču prizemlja iznad gornje ploče skloništa (dp=40cm, MB 30, armirana po projektu) izvesti preko projektovanih slojeva: cementna košuljica 3cm, hidroizolacija 1cm, cementna košuljica 3cm (zaštita hidroizolacije), pesak u sloju od 45cm sa stepenom zbijenosti od Ms=20.000KN/m2. Posle njegovog zbijanja i ravnanja do projektovane kote izvesti lakoarmiranu ploču debljine 10cm kao i sve ostale projektovane slojeve poda iznad iste (dato u arhitektonskom projektu). Stepenišna ploča je A.B. livena ploča na licu mesta, debljine dp = 18 i 20 cm . (jednokrako stepenište) i oslanja se na podestni deo međuspratne konstrukcij, koja je u širini od 1,00m ojačana armaturom, između A.B. zidova hodnika u „X“ pravcu. Vertikalni noseći elementi konstrukcije su A.B. zidovi i stubovi. Zidovi su dimenzija – debljine dz=16 cm, osim podrumskih – ukopanih zidova koji su debljine dz=20 cm. Svi stubovi su dimenzija 35/35cm, tako da zadovoljavaju uslov nosivosti i duktilnosti. Od horizontalnih A.B. elemenata osim A.B. međuspratne konstrukcije projektovane su i A.B grede po obodu objektana, dimenzija b/d = 20(16)/45 cm. Raspored i dimenzije A.B. greda su date u planu POS, planovima oplate i detaljima armature.

A.B. zidovi su raspoređeni u oba ortogonalna pravca. Stubovi su centrično postavljeni u fasadnim osovinama. Svi vertikalni elementi konstrukcije služe i za prijem horizontalnih uticaja od dejstva seizmike. Za prijem ovih uticaja u proračunu se koriste koeficijenti: seizmičnosti – Ks=0,03 i koeficijent dinamičnosti Kd za drugu kategoriju tla t.j. u svemu prema podacima iz zaključka IDEJNOG GEOTEHNIČKOG PROJEKTA, koji je za predmetnu lokaciju uradio SAOBRAĆAJNI INSTITUT – CIPa iz Beograda 2007. god., izveštaja (poglavlja 4 i 10) o seizmičnosti i projektnim parametrima seizmičnosti za uslove izgradnje stambenoposlovnih objekata na lokaciji zapadno od ulice Dr. Ivan Ribar na Novom Beogradu, koji je uradio „GEO – IN INTERNATIONAL“ – BEOGRAD (Jul 2007 god.).

Opterećenja konstrukcije – u stalno opterećenje uračunata je sopstvena težina konstruktivnih elemenata, težina podova i plafona kao i težina stalne opreme i nekih pregradnih zidova (KN/m2), kao linisko opterećenje je uzeto opterećenje od fasdnih zidova, pregradnih zidova od YTONG ili giter blokova (različitih debljina) na projektovanim mestima (KN/m). U promenljivo opterećenje uračunato je korisno opterećenje prema važećim tehničkim propisima za objekte visokogradnje u zavisnosti od namene prostorija (KN/m2).

Uticaji od dejstva vetra na konstrukciju su zanemarljivi u odnosu na uticaje od ostalih horizontalnih opterećenja, što je i pokazano kod ostalih objekata na ovoj lokaciji kod socijalno – neprofitnog dela naselja. Ostala opterećenja su seizmičkog dejstva, prema kojima je i izvršeno dimenzionisanje vertikalnih nosećih elemenata konstrukcije u adekvatnoj kombinaciji sa vertikalnim opterećenjem na iste. Ukopani zidovi objekta su dimenzionisani i na pritisak zemlje koji na njih deluje. Zemlju oko objekta vratiti u projektovani položaj najranije posle izvođenja ploče prizemlja, tj. kada ploča prizemlja dostigne projektovanu marku betona – MB 30.

Pregradni zidovi

Na mestima gde su predviđeni zidani zidovi od opeke, YTONG ili giter bloka, materijal i zidanje uskladiti sa važećim pravilnikom za zidane konstrukcije. Vertikalne serklaže izvoditi zajedno sa zidanim zidovima, t.j nakon završenog izvođenja noseće konstrukcije i pre skidanja podupirača za predmetnu etažu. Zidovi debljine 19cm, zidani od blokova , moraju imati horizontalne A.B. serklaže za visine veće od 3.5 m i to u širini – debljini zida i min visine 20 cm. Vertikalni A.B. serklaži izvode se u debljini zida a moraju se nalaziti na mestima sučeljavanja zidova, slobodnim krajevima i na dužinam zidova koje su veće od 5–6 m. Pregradni zidovi debljine 12 cm, moraju biti vezani za noseću konstrukciju. Po visini svakog zida mora se formirati horizontalni A.B. serklaž u visini otvora – vrata , tako da istovremeno ima i ulogu nadvratnika. Min. dimenzije serklaža su 12/18 cm. marka betona za serklaže može da bude i MB 20. Geotehnički elaborat (IDEJNI PROJEKAT) za predmetnu lokaciju uradio je SAOBRAĆAJNI INSTITUT – CIPa iz Beograda, ( Juni – Juli ) 2007. god.

KONCEPCIJA URBANISTIČKOG REŠENJA KOMPLEKSA

Primenjeni urbanistički parametri zauzetosti izgrađenosti i spratnosti, na Urbanističkim projektom određenoj parceli oko 77.578.00m2 uslovila je gusto dispozicionirane sadržaje koji su u potpunosti iskoristili potencijal lokacije .
Projektovana građevinska parcela je 47.338.39 m2 uključujući natkriveni parking.
Dominantna postavka objekata u samostojeće nizove koji „prate“ potez Ulice dr. Ivana Ribara determiniše struktura stanova od garsonjera do dvosobnih za socijalno stanovanje,jednosobnih do trosobnih za neprofitno stanovanje, sa pretežno jednostranom orijentacijom.
Formiranjem traktova paralelnih sa ulicom dr. Ivana Ribara postignuta je povoljna orijentacija stanova, uz uslov propisane međusobne udaljenosti objekata.
Spratnost objekata :
Socijalno neprofitno stanovanje Po+P +6+Pk (dupleks stanovi na šestom spratu)
Socijalno stanovanje Po+P +4+Pk

DISTRIBUCIJA SADRŽAJA KOMPLEKSA

Projektni zadatak pretpostavlja dva tipa stanovanja za različite sociološke strukture korisnika.
Lokacija je podeljena na dve zone stanovanja:
Socijalno stanovanje, u severnom delu lokacije prema Staroj Bežaniji
Socijalno neprofitno stanovalje ,u južnom delu lokacije prema Ulici Jurija Gagarina
U zoni razdvajanja socijalnog i neprofitnog stanovanja , neposredno uz pristupnu saobraćajnicu, projektovan je objekat stambeno poslovni sa socijalno neprofitnim stanovima i lokalima u prizemlju. Manji komercijalni sadržaji smešteni su na nivou prizemlja u objektima socijalno neprofitnog stanovanja, sa težištem ka platou između traktova B3A.1-3;B3A.4—B3B.1;B3B.2-3 na kome je projektovano šetalište i rekreacija ,prostor za igru dece.

SAOBRAĆAJNO REŠENJE KOMPLEKSA

Urbanističkim projektom su definisane saobraćajnice koje spajaju naselje sa postojećom ulicom dr. Ivana Ribara, i one su odredile pristup lokaciji,kao i unutrašnju organizaciju saobraćaja.
Unutrašnji prsten internih saobraćajnica rešen je preglednom i logičnom organizacijom saobraćajnica koje omogućavaju pristup svim stambenim objektima, komercijalnim sadržajima,kao i zoni stacionarnog saobraćaja u dubini lokacije.

Broj stanova i poslovni prostor na parceli, uslovio je broj parking mesta i moguć način rešenja parkiranja
-uz saobraćajnice kompleksa
-parkiranje u dva nivoa u dubini lokacije koristeći depresiju terena za donji nivo parkiranja i plato na nivou projektovanih saobraćajnica kao gornji nivo.
Uz pristupne saobraćajnice je ostvareno 247parking mesta,
Na platou-gornji parking ostvareno je 456 parking mesta
Ispod platoa-donji nivo ostvareno je 490 parking mesta
Ukupno parking mesta na lokaciji 1193 parking mesta

Pešački tokovi prate interne saobraćajnice, a gusta postavka objekata, ispresecana je poprečnim prodorima kroz traktove stambenih objekata čime je omogućena povezanost oba težišta javnog prostora koja su formirana uz socijalno neprofitno stanovanje i socijalno stanovanje kao zone zelenila, rekreacije ,okupljanja.
Prodorima kroz prizemlja blokova omogućena je isprovetrenost blokova u poprečnom pravcu.

OSTVARENI PARAMETRI U KOMPLEKSU

Površina parcele oko 77 578. m2
Površina pod objektima 24 381.80m2
Ukupna bruto razvijena građevinska površina objekata 84 016.65m2
Indeks izgrađenosti (bez objekta C4) 1.13
Stepen zauzetosti parcele 31,44 %
Broj lokala u objektima 61+(lokali u objektu C4)
Broj stanova u kompleksu:
-Socijalno neprofitno stanovanje 731
-Socijalno stanovanje 399
-Ukupan broj stanova 1130

OBJEKAT: STAMBENI OBJEKAT C3

LOKACIJA

Zona SOCIJALNOG STANOVANJA u okviru kompleksa naselja zapadno od Ulice dr Ivana Ribara,projektovana je u severnom delu lokacije prema Staroj Bežaniji..Uokvirena je prstenom novoprojektovanih sobraćajnica-saobraćajnicom S1 sa jugoistočne strane prema grupaciji socijalno neprofitnih stambenih objekata,sa jugozapadne strane parkingom i pripadajućiom saobraćajnicom S8,sa severozapada i sa severoistoka saobraćajnicom S3.
Stambeni objekat C3 u okviru zone SOCIJALNOG STANOVANJA pozicioniran je sa jugozapadne strane zonom za odmor ,sa severozapada i severoistoka saobraćajnicom S3 i sa jugoistoka saobraćajnicom S1 .
Objekat C3 sastavljen je iz povezanih konstruktivnih i funkcionalnih celina poređanih u nizC3.1; C3.2; C3.3 sa posebnim ulazima sa severoistočne strane.
Objekat se u zoni prizemlja povezuje pasažima-nadkrivenim prolazima,sa okolnim sadržajima,parkingom,zonom za igru i odmor,objektima u susedstvu.
Uz svaki od tri ulaza u objekat projektovana je rampa za lica sa posebnim potrebama

ORIJENTACIJA

Orijentacija objekta je sever-istok ; jugo -zapad. Svi stanovi su jednostrano orijentisani .osim dvosobnih stanova na kalkanima objekta

ARHITEKTONSKI KONCEPT-ARHITEKTURA OBJEKTA

Namena objekta – kuća za savremeno,udobno i kvalitetno stanovanje, kako pojedinca ,tako i porodice razmatrana u kontekstu lokacije kompleksa na kojoj se nalazi ,uslovili su koncept objekta i odredili njegov volumen i likovni izraz usaglašen sa naseljem kao celinom.
Objekat je projektovan kao višespratni objekat visine Po+P+4+Pk. sa jednakokrakim stepeništem i liftom za svaki ulaz posebno u prostoru projektovanom za komunikaciju ,oko koga se formiraju stambene jedinice u prizemlju, tipskim spratovima i potkrovlju sa min. Visinom 1.60m’.
Stepenište se osvetljava zenitalno preko krovnih prozora dok je ventilacija stepenišnog prostora ostvarena preko otvora za provetravanje i odimnjavanje smeštenih u potkrovlju iznad stepenišnog kraka

Spratne visine :
tipskie etaže*********** -2.85sm,
prizemlje***************** 3.20m’,
podzemne etaže********** 3.45m’ / uslovljeno visinom dvonamenskog skloništa/,
potkrovlja min ***********1.60m mah3.01m.

Projektovane prostorije
Nivo podzemne etaže: stepenište sa komunikacijom, ostave stanara,toplotna podstanica ,prostorija za aku baterije ,sušionice rublja,prostorije kućnog saveta sa mokrim čvorom,ostave pribora za čišćenje,prostorija za povećanje pritiska vode.
Nivo prizemlja: ulazi sa vetrobranom ,prostorija sa elektro ormanima,nadkrivene rampe za invalide, trafo stanica,prostorija za boravak dece , stepenište sa komunikacijom, stanovi ,stanovi za lica sa posebnim potrebama.
Tipske etaže i potkrovlje: stepenište sa komunikacijom,stanovi

FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE

Četiri etaže objekta projektovane su kao tipske sa strukturom stanova od garsonjere do dvosobnog stana. Ista struktura stanova se ponavlja i u potkrovlju, ali sa smanjenom spratnom visinom po obodu objekta na dozvoljenih 1.60m što uslovljava da osvetljaj stanova bude isključivo preko krovnih prozora.

U objektu ukupno u sva tri ulaza projektovano je
*petnaest garsonjera,
*trideset tri jednosobna stana,
*četrdeset šest jednoiposobnih stanova
*trideset devet dvosobnih stanova

Stanovi su projektovani sa minimalnim komunikacijama, dominantnim prostorima dnevne sobe i prostorom za ručavanje u sklopu iste.
Kupatila se formiraju neposredno uz komunikacione koridore i stepeništa, ventiliraju se preko ventilacionih kanala,dok su kuhinje u većem broju stanova sa prirodnom ventilacijom ,preko prozora.U kuhinjama gde se nije mogla ostvariti prirodna ventilacija ventiliranje prostorije je rešeno ventilacionim kanalima.
Spavaći blok u stanovima strukture veće od jednoiposobnih je izdvojen.
U prizemlju su u procentu zadatom Projektnim zadatkom projektovani stanovi za lica sa posebnim potrebama a po strukturi ne manji od dvosobnih.Stanovi za lica sa posebnim potrebma projektovani su po normativima važećim za ovu kategoriju korisnika .

Ukupan broj stanova u objektu je – 133 stana

Pri projektovanju se vodilo računa o orijentaciji u odnosu na strane sveta, zaštiti stana od buke, obzirom na neposrednu blizinu liftoskog okna u stanovima koji se na njega naslanjaju.
U svim stanovima primenjena je propisana toplotna izolacija.
Stanovi su osvetljeni prozorskim otvorima osim u delu potkrovlja gde su prostorije osvetljene preko krovnih prozoa.
U materijalizaciji stanovi su tretirani u okviru standarda za kategoriju objekata kojoj pripadaju.
Kupatila su snabdevena svom potrebnom opremom.
Svi stanovi imaju stanarske ostave u podrumskoj etaži .
U svakom stanu predviđen je rezervni dimnjak.
Stanovi na kalkanima,i na „meandru“objekta projektovani su sa terasama a jedan broj preostalih stanova ,/u rasporedu po projektu/, je projektovan sa terasama-balkonima u nepravilnom rasporedu po etažama.

Zajedničke prostorije

Stepenište i komunokacije su racionalno rešeni sa maksimalnim brojem stanova po etaži.
Stambeno stepenište je jednokrako i ono je ujedno i požarno i evakuaciono stepanište .
Vrata na stanovima su protivdimna.

Komentari su zatvoreni.